Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Habit Sağlıklı Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (bundan sonra “habitakademi.com” olarak anılacaktır) ile www.habitakademi.com adresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan uygulamalarından habitakademi.com’ın sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz video, müzik, canlı TV yayını, oyun ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Dijital İçerik” olarak anılacaktır) kendisi ve/veya kanuni temsilcisi olduğu küçükler için faydalanmak amacıyla işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasında ALICI’nın elektronik ortamda bulunan “Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının habitakademi.com kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, bedelsiz olup olmadığı satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlar uygulamada yer almaktadır.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ

İşbu Sözleşmenin konusu ALICI’nın, Dijital İçerik Hizmetleri’ne abone olmasının şekil ve şartlarının ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Dijital İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.habitakademi.com adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında ve/veya uygulama ekranında belirtildiği gibidir.

İşbu Sözleşme ile habitakademi.comwww.habitakademi.com adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan uygulamalarından habitakademi.com’ın sunduğu ve kendisinin tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Dijital İçerik Hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda ALICI’ya sunmayı; ALICI’da kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini tam ve zamanında habitakademi.com’a ödemeyi taahhüt eder.

ALICI, Dijital İçerik Hizmetleri’nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

4. SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. ÜYELİK İŞLEMLERİ

a. ALICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. ALICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği şifreye sahip olacaktır. ALICI, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen ALICI’ya aittir.

b. ALICI, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, gerek kendisi gerek velisi olduğu küçükler için alt kullanıcılar oluşturabilir. ALICIhabitakademi.com’a bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan habitakademi.com’ın bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ALICI’nın sorumluluğundadır.

c. ALICI, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından habitakademi.com’ın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. ALICI, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal habitakademi.com’a haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan habitakademi.com’ın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

a. ALICI, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın alarak, www.habitakademi.com ve uygulamalarında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

b. ALICIhabitakademi.com’ın sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak mali haklarına/kullanım yetkisine/lisans haklarına sahip olduğu Dijital İçerik Hizmetleri’nin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin ALICI’ya devredilmemiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

c. habitakademi.com’ın işbu Sözleşme kapsamında Dijital İçerik Hizmetleri sunuyor olmasının, ALICI’ya donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmemektedir.

d. habitakademi.com teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. ALICI, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı habitakademi.com’dan herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e. habitakademi.com’ın sunduğu Dijital İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. ALICI, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan habitakademi.com’ın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

f. habitakademi.com Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya uygulamaların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

g. ALICIhabitakademi.com’ın teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h. ALICI, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut ürün ve/veya hizmeti kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, habitakademi.com’dan herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında habitakademi.com’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i. ALICI, verilen hizmetin internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir hizmet olduğunu, ALICI’nın hizmetlerden yararlandığı sırada bağlantı kurduğu internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğini ve habitakademi.com’ın oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı ve sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a. habitakademi.comALICI’ya daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ve ALICI’nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülükleri kapsamında www.habitakademi.com ve uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden ALICI’nın yahut kanuni temsilcisi olduğu alt kullanıcıların alt adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

b. habitakademi.com, kişisel veri sahibi olan ALICI’yı aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda ALICI, işbu sözleşmeyi, www.habitakademi.com internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve habitakademi.com’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra“KVKK” olarak anılacaktır.)’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.

c. ALICI, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

d. habitakademi.comALICI’nın aktardığı kişisel verileri (kendisinin ve kanuni temsilcisi olduğu küçüklerin), işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. habitakademi.com, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. habitakademi.com, ALICI’nın kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir.

habitakademi.com, ALICI’lara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Sözleşmenin eki olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Uygulama çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Uygulamada ALICI’ya yahut alt kullanıcılara özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla; uygulamada gezinme bilgilerini ve/veya kullanım geçmişini izleyebilmektedir.

çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda Uygulama üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir

e. habitakademi.comALICI bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. ALICI verilerinin aktarımı hususunda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. ALICI’nın kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. habitakademi.comALICI’nın kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.

f. habitakademi.comKVKK’nın öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

g. ALICI’nın, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. ALICI, www.habitakademi.com adresinden (veya internet sitesinde bulunan form aracılığı ile) irtibata geçerek; KVKK’dan doğan haklarını talep edebilir. habitakademi.com, ALICI’ya makul süre içerisinde cevap verecektir.

h. ALICI’nın çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, www.habitakademi.com internet adresinde yer alan Çerez Politikası’na uygun şekilde ALICI’nın cihazına yerleştirilir.

i. habitakademi.comALICI tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve/veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ALICI talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle habitakademi.com’a göndermelidir. Talebin habitakademi.com tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ALICI cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

8. HİZMET BEDELİ

ALICI, seçtiği Dijital İçerik hizmet kategorisine göre www.habitakademi.com web sitesinde habitakademi.com tarafından açıklanan, taahhütlü veya peşin olarak sunulan ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça habitakademi.com’ın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

ALICI, işbu Sözleşme kapsamında satın alacağı hizmetin www.habitakademi.com web sitesinde yayınlanmış olan hizmet bedelinin ödemesini Kredi Kartı bilgileri ile online olarak veya banka havalesi/EFT/FAST/SWİFT yollarından biriyle yapacaktır. Hizmet bedellerinde veya vergi oranlarında meydana gelen değişiklikler habitakademi.com tarafından hizmet bedellerine yansıtılacaktır. Bunlarla sınırlı kalmamak üzere habitakademi.com her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. ALICI, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi 5 gün içerisinde feshetmek hakkını haizdir. Bu süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen ALICI, hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir.

9. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme’nin ALICI tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı ALICI’nın hizmet bedeli faturasına yansıtılarak ALICI’dan tahsil edilecektir.

10. CAYMA HAKKI VE ALICININ HİZMETİ SONLANDIRMASI

habitakademi.com’ın işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetleri Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ hükmü gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olduğundan Cayma Hakkı kapsamında bulunmamaktadır. ALICI, bu hususu en başından bildiğini ve Cayma Hakkı talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, faturalarını zamanında, gereği gibi veya hiç ödememesi halinde temerrüde düşmüş sayılacaktır. ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI aylık %3 oranında akdi gecikme faizi ile birlikte söz konusu faturaları ödemekle sorumlu olacaktır. Gecikme bedeli, gecikmenin ilgili olduğu faturanın ödenmesinden sonra günlük olarak hesaplanıp ALICI’nın takip eden ilk faturasına yansıtılır. Söz konusu faiz oranındaki değişikliklere faturada yer verilecek olup, gecikme durumunda değişen yeni oran uygulanacaktır.

12. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

habitakademi.comALICI’nın işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini Ön Bilgilendirme Formu ve işbu sözleşme’de belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca habitakademi.com, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ALICI’nın hiçbir nam altında habitakademi.com’dan herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

ALICI, Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve/veya kullandıramaz, 3. kişi ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve/veya devredemez. habitakademi.com tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda habitakademi.com zararlarının tazminini ve sair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ALICI tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

ALICI, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde habitakademi.com’a yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir. Böyle bir durumda ALICI, ilgili aya ilişkin olarak ödemiş olduğu hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini, kampanya kapsamında taahhüt süresinden evvel üyeliğini iptal etmesi halinde yararlandığı indirim ve avantajların kendisine faturalanacağını kabul ve taahhüt eder.

ALICI, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. ALICI’nın kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler habitakademi.com’ın Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca ALICI, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

14. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır

Size daha iyi bir eğitim deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.